OWH

Ogólne Warunki Handlowe są podzielone na warunki ogólne i szczegółowe. Warunki ogólne odnoszą się do wszystkich rodzajów zamówień i stąd są obowiązujące dla każdego Klienta, warunki szczegółowe zawierają specjalne zasady dla produktów w nich określonych.
Spis treści
1. Zakres stosowania
2. Zawarcie umowy
3. Ogólne obowiązki Klienta
4. Ceny / Warunki płatności / Opóźnienia
5. Warunki dotyczące zakupu towarów (w tym treści cyfrowych i kluczy licencyjnych)
6. Warunki dotyczące hostingu i serwerów wirtualnych
7. Warunki dotyczące rejestrowania domeny
8. Warunki dotyczące szkoleń
9. Warunki dotyczące marketingu online (SEO, Influencer marketing, Content marketing, Social media marketing)
10. Warunki dotyczące projektowania stron internetowych
11. Przepisy dotyczące dostosowywania oprogramowania standardowego
12. Odpowiedzialność
13. Zakaz pozyskiwania pracowników
14. Poufność
15. Właściwe prawo
16. Właściwość terytorialna

1.    Zakres stosowania
1.1 Usługi, oferty i dostawy realizowane przez WNM są wykonywane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). OWH mają zastosowanie do wszystkich przyszłych relacji biznesowych, również jeśli nie zostaną one ponownie wyraźnie uzgodnione. Jeśli Klient chce zawrzeć własne OWH, które są sprzeczne z naszymi OWH, jest to niniejszym niedozwolone.
1.2 Oferty WNM skierowane są wyłącznie do Kupujących, którzy ukończyli 18 lat i którzy mogą być uznani za przedsiębiorców w rozumieniu § 14 Art. 1 BGB (Niemieckiego Kodeksu Cywilnego – Bürgerliches Gesetzbuch). Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych OWH jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która podczas wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności wykonuje transakcje prawne. Przedsiębiorcami w rozumieniu niniejszych OWH są również organy lub inne instytucje prawa publicznego, jeżeli po zawarciu umowy działają one wyłącznie na mocy prawa prywatnego.
1.3 Językiem umów jest wyłącznie język niemiecki.
1.4 Aktualne OWH są dostępne pod https://www.walkenewmedia.de/kontakt/agb/ skąd mogą zostać wydrukowane.

2.    Zawarcie umowy
Umowa może zostać zawarta za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub zgodnie z indywidualną ofertą.
2.1 Sklep internetowy
Oferty w naszym sklepie internetowym nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy, ale są niewiążącymi zaproszeniami do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
Wiążąca oferta (§ 145 BGB) składana jest poprzez naciśnięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”. Po otrzymaniu tej oferty przez WNM, Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia. To potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty ani zawarcia umowy. Dopiero po wyraźnym przyjęciu oferty przez WNM, umowa zostaje uznana za zawartą.
2.2 Oferta indywidualna
Po złożeniu przez WNM indywidualnej oferty, stosunek umowny zawierany jest wraz z podpisaniem oferty przez Klienta.
2.3 Ponadto przy rejestracji domeny obowiązuje:
W kontekście rejestracji domeny zadanie WNM jest ograniczone do czynności pośrednictwa w odniesieniu do pożądanej domeny (tzw. umowa agencyjna), natomiast umowa rejestracji domeny jest zawierana bezpośrednio między Klientem a rejestratorem lub podmiotem przyznającym odpowiedzialnym za daną domenę. W związku z tym Klient musi również przestrzegać warunków rejestracji, wytycznych i ogólnych warunków dla odpowiedniego rejestratora lub podmiotu przyznającego, które mają pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z naszymi warunkami. Poniżej znajduje się lista warunków rejestracji i wytycznych podmiotów przyznających / rejestratorów:

domena .de   

http://www.denic.de/de/richtlinien.html
http://www.denic.de/de/bedingungen.html

domena .biz   

https://neustarregistry.biz
https://icann.org/en/udrp/
https://www.icann.org/en/registrars/

domena .com   

http://verisign.com
https://www.icann.org/en/registrars/

domena .eu   

http://eurid.eu

domena .info   

http://www.afilias.info
https://icann.org/en/udrp/ https://www.icann.org/en/registrars/

domena .net   

http://verisign.com
https://icann.org/en/udrp.html
https://www.icann.org/en/registrars/

domena .org   

http://www.pir.org
https://icann.org/en/udrp
https://icann.org/en/udrp.html
https://www.icann.org/en/registrars/

domena .at   

https://www.nic.at
https://www.nic.at 
https://www.nic.at/registrierungsrichtlinien
https://www.nic.at/ruecktritt
https://www.nic.at/preise

domena .be   

https://www.dnsbelgium.be/

domena .dk   

http://richtlinien.kundenserver.de/registrar/DE/lt.html

domena .nl   

https://www.sidn.nl/

domena .support   

https://donuts.domains/about/policies/

domena .ch   

http://switch.ch

domena .wiki   

https://toplevel.design/policy/

domena .fr   

https://www.afnic.fr/medias/documents/AFNIC-_data_publication_and_access_policy_2012_.pdf

3.    Ogólne obowiązki Klienta
3.1 Klient musi poinformować WNM z odpowiednim wyprzedzeniem o wszystkich istotnych informacjach wymaganych dla danego zamówienia. Obejmuje to również występujące problemy lub żądania zmian.
3.2 Klient musi powiadomić WNM w uzgodnionym terminie lub na żądanie o wszystkich danych dostępowych wymaganych do wykonania usługi.
3.3 WNM nie ma obowiązku przeprowadzania dochodzeń.
3.4 Strony umowy mają obowiązek udzielać instrukcji w rozsądnym czasie pozwalającym na wdrożenie.
3.5 Jeśli Klientowi przydzielone jest hasło, musi on natychmiast je zmienić i ustawić samodzielnie wybrane i bezpieczne hasło. Odpowiedzialność za administrację i przechowywanie danych Klienta i haseł spoczywa na samym Kliencie.
3.6 Klient tworzy wszystkie warunki leżące w jego zakresie w taki sposób, aby WNM mógł zapewnić uzgodnione usługi. Zapewnia on wymagany sprzęt i oprogramowanie, dostęp zdalny i przestrzeń dyskową, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli WNM działa na miejscu u Klienta, Klient zapewnia nieodpłatnie niezbędne miejsca pracy i sprzęt roboczy.
3.7 Klient musi zabezpieczyć wszystkie swoje dane, zanim przekaże je do WNM lub zwolni do przetworzenia przez WNM. Klient musi również wykonać kompleksową kopię zapasową danych, zanim WNM uzyska dostęp do sprzętu Klienta.

4.    Ceny / Warunki płatności / Opóźnienia
4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, usługi WNM są płatne po wykonaniu usługi i dostarczeniu faktury.
4.2 W przypadku niewywiązania się Klienta z jego zobowiązań płatniczych, WNM ma prawo zablokować dostęp Klienta do nośnika udostępnianego przez WNM. WNM poinformuje Klienta o skutkach opóźnionej płatności w przypomnieniu, które zostanie wysłane e-mailem na adres e-mail wskazany przez Klienta. Jeżeli przypomnienia nie można doręczyć e-mailem, WNM ma prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu. W przypadku niewywiązania się z umowy przez Klienta, ponosi on zobowiązanie do zapłaty mimo zablokowanego dostępu.

5.    Warunki dotyczące zakupu towarów (w tym treści cyfrowych i kluczy licencyjnych)
5.1 Dostawy towarów / udostępnianie treści cyfrowych i kluczy licencyjnych
5.1.1 WNM wysyła zamówione towary na adres dostawy wskazany przez Klienta w procesie zamówienia. Jeżeli dostawa do Klienta nie jest możliwa, a firma transportowa zwraca towar do WNM, Klient ponosi koszty próby wysyłki, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia lub tymczasowo nie może zaakceptować oferowanej usługi, chyba że WNM poinformował wcześniej Klienta o terminie dostawy.
5.1.2 WNM udostępnia treści cyfrowe za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adres do pobrania treści i klucz licencyjny.
5.2 Prawa do korzystania z treści cyfrowych i kluczy licencyjnych
O ile nie uzgodniono inaczej, WNM przyznaje Klientowi niewyłączne, lokalnie i czasowo nieograniczone prawo do wykorzystywania dostarczonej treści cyfrowej do celów biznesowych.
Bez wyraźnej zgody WNM, Klientowi nie wolno przekazywać treści udostępnianych przez WNM lub ich kopii stronom trzecim.
Dopiero po pełnym uregulowaniu wynagrodzenia należnego z tytułu umowy nastąpi nabycie praw przez Klienta. WNM może również tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści przed tą datą, nie przekazując tym samym Klientowi praw do użytkowania.
5.3 Zastrzeżenie własności
WNM zachowuje własność towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących relacji biznesowych. Zastaw lub przeniesienie w celu zabezpieczenia własności nie są dozwolone przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów.
5.4 Gwarancja
5.4.1 Klient musi sprawdzić towary dostarczone przez WNM z należytą starannością w zakresie odchyleń jakościowych i ilościowych. Oczywiste wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Później wykryte wady muszą zostać zgłoszone przez Klienta natychmiast po ich odkryciu. Zastrzeżenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone, jeśli Klient naruszy obowiązek kontroli i reklamacji.
5.4.2 W przypadku wystąpienia wady, WNM może ją naprawić lub dokonać wymiany według własnego uznania (wykonanie uzupełniające). Klient może zmniejszyć swój wybór lub odstąpić od umowy, jeśli kolejne wykonanie nie powiedzie się dwukrotnie.
5.4.3 Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostarczenia towaru. Ograniczenie to nie dotyczy roszczeń z tytułu szkód wynikających z uszczerbku na zdrowiu lub życiu, lub z powodu naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego wypełnienie umożliwia w pierwszej kolejności prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganie można standardowo liczyć (kardynalny obowiązek), jak również roszczeń z tytułu innych szkód, które wynikają z umyślnego lub rażącego zaniedbania bądź naruszenia obowiązków przez użytkownika lub osób wykonujących jego obowiązki.
5.4.4 Ponadto obowiązują ustawowe roszczenia gwarancyjne.

6.    Warunki dotyczące hostingu i serwerów wirtualnych
6.1. Usługi świadczone przez WNM
6.1.1 WNM zapewnia usługi udostępniania treści przez Internet. W tym celu WNM zapewnia Klientowi zasoby systemowe na serwerze wirtualnym. Klient może przechowywać treści na tym serwerze w określonym zakresie. Dokładny zakres wynika ze specyfikacji WNM.
6.1.2 Na serwerze treść jest dostępna w domenie internetowej przypisanej do Klienta w celu pobrania za pośrednictwem Internetu. Usługi WNM w przesyłaniu danych są ograniczone wyłącznie do przesyłania danych pomiędzy obsługiwanym przez WNM punktem transferu własnej sieci transmisji danych do Internetu a serwerem zapewnionym Klientowi. WNM nie ma wpływu na przesyłanie danych poza własną siecią komunikacyjną. Pomyślne przekazywanie informacji z komputera lub do komputera zawierającego treści nie jest zatem należne w tym zakresie.
6.1.3 WNM oferuje swoje usługi w zależności od dostępności. Dostępność w 100 procentach nie jest technicznie wykonalna i dlatego nie może być zagwarantowana Klientowi WNM. WNM dąży jednak do utrzymania usługi na możliwie stałym poziomie. W szczególności kwestie związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem lub przepustowością, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą WNM (zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarie zasilania itp.) mogą spowodować zakłócenia lub tymczasowe zaprzestanie świadczenia usług.
6.1.4 Zawartość przestrzeni dyskowej zarezerwowanej dla Klienta jest regularnie zabezpieczana przez WNM. Szczegóły dotyczące częstotliwości i procedury zabezpieczenia wynikają z opisu usługi WNM. Klient nie jest uprawniony do otrzymania żadnego nośnika kopii zapasowych, a jedynie do zwrócenia zabezpieczonej zawartości na serwer.
6.1.5 WNM ma prawo do dostosowania sprzętu i oprogramowania używanego do świadczenia usług zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Jeżeli takie dostosowanie spowoduje dodatkowe wymagania dla treści przechowywanych przez Klienta na serwerze w celu zapewnienia świadczenia usług WNM, WNM powiadomi Klienta o tych dodatkowych wymaganiach w odpowiednim czasie. W takim przypadku Klient musi powiadomić WNM nie później niż cztery tygodnie przed datą przejścia, czy dostosuje swoją treść do dodatkowych wymogów na czas, tj. nie później niż na trzy dni robocze przed datą przejścia. Jeżeli Klient odmawia dostosowania treści lub nie informuje WNM w wyżej wymienionym terminie, WNM może zerwać stosunek umowny ze skutkiem od czasu przejścia.
6.2. Zmiany w usługach
6.2.1 WNM ma prawo do zmiany i / lub dostosowania oferty usług, o ile jest to korzystne lub co najmniej uzasadnione dla Klienta. Powodem zmiany i / lub dostosowania oferty usług może być w szczególności konieczność techniczna lub proceduralna, środki bezpieczeństwa (np. zamknięcie luk w zabezpieczeniach) lub obowiązek oparty na obecnej sytuacji prawnej, orzeczeniu przeciwko WNM lub decyzji rządowej.
6.2.2 W przypadku zmiany i / lub dostosowania dokonanych przez WNM w zakresie objętym sekcją 6.2.1, muszą one mieć istotny wpływ na zakres usług świadczonych przez WNM, w związku z czym nie uwzględnia się w szczególności czysto wizualnych zmian.
6.3. Obowiązki Klienta
6.3.1 Jeżeli Klient umieszcza w miejscu przechowywania danych udostępnianym przez WNM pliki lub treści podlegające prawu autorskiemu lub ochronie danych, WNM może również publicznie udostępniać te pliki lub zawartość, powielać je lub przesyłać, o ile jest to konieczne w kontekście zapytań przez Internet lub tworzenia zapasowych kopii danych. Sprawdzenie, czy dane osobowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób dopuszczalny w świetle przepisów o ochronie danych, leży wyłącznie w jego własnej odpowiedzialności.
6.3.2 Klient nie jest uprawniony do przechowywania danych lub treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawo w miejscu przechowywania danych udostępnianym przez WNM. Jest także odpowiedzialny za zapewnienie, że serwer lub sieć komunikacyjna WNM, a także przechowywane tam dane nie są zagrożone przez zainstalowane i wykorzystywane przez niego zawartość i aplikacje. Podobnie, te dane i treści nie mogą naruszać praw stron trzecich. WNM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Jeżeli roszczenia odszkodowawcze stron trzecich (w tym wszystkie opłaty prawne i koszty sądowe) zostaną jednak zgłoszone wobec WNM, Klient musi zwolnić WNM od wszelkich wynikających z tego kosztów, o ile jest on odpowiedzialny za naruszenie. W przypadku gdy WNM jest przedmiotem roszczenia, Klient musi w pełni poinformować WNM, aby umożliwić WNM przeprowadzenie audytu i obrony.
6.3.3 Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich danych na oddzielnym nośniku pamięci (nie na serwerach WNM). Jest on zobowiązany zabezpieczyć przechowywane przez siebie dane na serwerze WNM pod koniec dnia roboczego, jeżeli w jego danych dokonane zostały zmiany przez samego Klienta lub przez zatrudnioną przez niego stronę trzecią. Klient jest również zobowiązany do pełnego zabezpieczenia swoich danych, jeśli WNM wykonuje pracę serwera i / lub instalację sprzętu lub oprogramowania. Kopię zapasową należy wykonać w tym przypadku przed rozpoczęciem prac przez WNM.
6.3.4 Stałe adresy IP udostępnione Klientowi przez WNM mogą zostać zmienione przez WNM. Wymagania wstępne dotyczące zmiany są takie same jak prawo do dopasowania / zmiany usługi zgodnie z sekcją 6.2.1.
6.3.5 Jeżeli dopasowanie lub zmiana jest konieczna w kontekście systemów WNM, Klient jest zobowiązany w rozsądny sposób do uczestniczenia w tym procesie. Może to być zrealizowane na przykład przez ponowne przekazanie lub wprowadzenie danych Klienta i / lub konwersję własnych systemów.
6.3.6 Przeniesienie użytkowania serwerów (w całości lub w części) na anonimowe strony trzecie jest zabronione. Klientowi zabrania się również korzystania z serwerów dostarczonych przez WNM w celu świadczenia usług anonimizacji.
6.4. Czas trwania umowy i zakończenie umowy
6.4.1 Minimalny okres obowiązywania umowy wynika z okresu obowiązywania umowy wybranego przez Klienta. Umowa zostaje przedłużona o okres trwania wybrany przez Klienta, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej z okresem wypowiedzenia wynoszącym 4 tygodnie przed końcem minimalnego okresu obowiązywania umowy.
6.4.2 Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważna przyczyna zakłada, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie można zasadnie oczekiwać, że strona wypowiadająca będzie kontynuowała stosunek umowny do uzgodnionego terminu zakończenia umowy lub do wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.
6.4.3 Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie lub w formie tekstowej (np. e-mailem).
6.4.4 Jeżeli Klient zapisał dane lub zawartość w pamięci dostarczonej przez WNM, dane te lub treści zostaną mu udostępnione na odrębnym nośniku w przypadku rozwiązania stosunku umownego. Wszelkie prawa WNM do zastawu pozostają nienaruszone.
6.5. Odpowiedzialność
6.5.1 Jeżeli WNM, w ramach świadczenia usług w związku z publicznie dostępnymi usługami telekomunikacyjnymi, niedbale naruszy przepisy ustawy telekomunikacyjnej lub rozporządzenia, zobowiązania lub nakazu wynikających z niej (np. Przez Federalną Agencję Sieci – Bundesnetzagentur), WNM ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty finansowe Klienta jako użytkownika końcowego, zgodnie z § 44a TKG (ustawy telekomunikacyjnej – Telekommunikationsgesetz).
6.5.2. W przeciwnym razie obowiązują przepisy dotyczące odpowiedzialności wymienione w punkcie 12 niniejszych OWH.

7.    Warunki dotyczące rejestrowania domeny
7.1 Przypisanie nazwy domeny uważa się za dokonane tylko wtedy, gdy Klient otrzyma odpowiednie potwierdzenie od WNM. Ponieważ WNM nie ma wpływu na przyznanie domeny, odpowiedzialność i gwarancja są wykluczone w związku z przydzieleniem określonej domeny zamówionej przez Klienta.
7.2 Klient jest zobowiązany do współpracy w kontekście procesów rejestracji, przekazywania i / lub usuwania domen, a także w kontekście zmian wprowadzanych w bazach danych przez podmiot przyznający. Współpraca musi być uzasadnione dla Klienta.
7.3 Klient musi upewnić się, że wybrane przez niego domeny, a także treści możliwe do odzyskania za pośrednictwem odpowiedniej domeny, są zgodne z prawem. W szczególności nie można w ten sposób naruszyć żadnych praw stron trzecich. WNM nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa przez wybrane przez Klienta domeny i odzyskiwalne tam treści. Jeżeli mimo to dochodzi roszczeń odszkodowawczych od stron trzecich wobec WNM, Klient musi zwolnić WNM z powstałych kosztów i wydatków (w tym z tytułu odpowiedniej obrony prawnej).
7.4 WNM ma prawo do czasowego lub stałego zawieszenia dostępu do domeny lub dostępności treści witryny, jeśli obiektywne okoliczności wskazują na naruszenie praw związanych z domeną lub treścią.
7.5 Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować WNM, jeżeli deklaruje zrzeczenie się domeny wobec podmiotu przyznającego lub rejestratora.
7.6 Jeżeli Klient rozwiązuje umowę zawartą z WNM, nie ma to zasadniczo żadnego wpływu na stosunki umowne między Klientem a rejestratorem lub podmiotem przyznającym. Ostatni wspomniany stosunek prawny może zostać rozwiązany wyłącznie w drodze oddzielnego, jednoznacznego i pisemnego wypowiedzenia, które w każdym przypadku musi być skierowane do WNM. Jako dostawca, WNM zarządza domeną i przekazuje wiadomość do odpowiedniego podmiotu przyznającego lub rejestratora. Jeśli Klient i właściciel domeny są różnymi podmiotami, wymagana jest pisemna zgoda właściciela domeny.
7.7. Jeśli Klient chce wypowiedzieć domenę zarejestrowaną w WNM, jest to możliwe tylko w przypadku przestrzegania uzgodnionego okresu wypowiedzenia. Jeśli jest to jedna z następujących domen najwyższego poziomu, ostateczny termin wynosi sześć tygodni przed końcem minimalnego okresu obowiązywania umowy: .de, .at, .com, .net, .org, .biz, .info, .eu. Dla innych domen termin ten wynosi trzy miesiące przed końcem minimalnego okresu obowiązywania umowy.
7.8. Jeżeli Klient wypowie umowę z WNM, ale nie podejmie wyraźnej decyzji, co należy zrobić z domenami zarejestrowanymi za pośrednictwem WNM, obowiązek zapłaty za domeny będzie dalej obowiązywał. Po nieudanym żądaniu do złożenia w rozsądnym terminie pisemnej deklaracji w sprawie domen, skierowanym do Klienta, które jest wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta, WNM jest uprawniona do przeniesienia domen do bezpośredniej administracji odpowiedniemu podmiotowi przyznającemu lub do zwolnienia domen w imieniu Klienta. To samo dotyczy przypadku rozwiązania stosunku prawnego z Klientem przez WNM.
7.9 W przypadku wypowiedzenia umowy między Klientem a WNM, Klient jest zobowiązany do poinformowania nas, jak postępować z zarejestrowaną domeną i czy powinna ona przykładowo zostać usunięta. Jeśli Klient nie spełni tego obowiązku, będzie nadal zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na rzecz WNM. WNM poinformuje Klienta dodatkowo w przypadku wypowiedzenia o tym obowiązku powiadomienia za pomocą dostarczonego przez Klienta adresu e-mail. Jeżeli powiadomienie nie zostanie wysłane w odpowiednim czasie, WNM przekaże domenę do bezpośredniej administracji odpowiedniemu podmiotowi przyznającemu lub zwolni ją w imieniu Klienta.
7.10 WNM ma prawo przenieść domenę Klienta do bezpośredniej administracji odpowiedniemu podmiotowi przyznającemu lub zwolnić ją w imieniu Klienta, jeżeli Klient, najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy zarządzania domeną zawartej między Klientem a WNM, nie przekaże jej do zarządzania przez innego dostawcę. Prawo to obowiązuje również w przypadku zbyt późnego wdrożenia przejęcia przez nowego dostawcę.
7.11 WNM zapewnia domeny lub nazwy domen w ramach ich dostępności i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że są one zawsze dostępne, wolne od błędów, niezawodne, nieprzerwane i zgodne z wymaganiami Klienta. WNM nie gwarantuje, że oferty i wyniki dostarczane przez domenę (takie jak na przykład usługi wsparcia) będą zawsze skuteczne, dokładne, niezawodne i zgodne z ich potrzebami.

8.    Warunki dotyczące szkoleń
Klient otrzymuje prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych.

9.    Warunki dotyczące marketingu online (SEO, Influencer marketing, Content marketing, Social media marketing)
9.1 SEO (Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych)
WNM świadczy usługi dla firm w zakresie marketingu stron internetowych i optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych zgodnie z konkretnym złożonym zamówieniem. Szczegóły dotyczące charakteru i zakresu usług umownych znajdują się w opisie usługi. Wyszukiwane terminy są określane przez WNM w porozumieniu z Klientem. Podstawy optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych są brane pod uwagę i stosowane według zasad słuszności.
Klient akceptuje fakt, że WNM nie ma bezpośredniego wpływu na ranking domeny lub witryny internetowej w wyszukiwarkach internetowych oraz że wyszukiwarki mogą w dowolnym momencie zmienić swoje algorytmy, funkcje, parametry i współczynniki wagowe. Dlatego WNM nie odpowiada za określony ranking, określone inne pozycjonowanie, określoną liczbę wejść lub za osiągnięcie pewnego sukcesu komercyjnego lub reklamowego.
9.2. Influencer marketing / Social media marketing
WNM tworzy dla firm kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, w tym blogi. Jeśli jest to uzgodnione, są one wykonywane przez wybitne jednostki internetowe lub przez producentów wideo jako podwykonawców. Szczegóły dotyczące charakteru i zakresu usług umownych znajdują się w opisie usługi.
WNM nie gwarantuje, że w ramach lokowania produktu osiągnięte zostaną pewna liczba wizyt lub inne cele.
WNM nie ponosi odpowiedzialności za brak oznakowania dostarczonej treści jako reklamy lub Infomercial. Jeśli firma chce oznaczyć zawartość jako reklamę, należy to wyraźnie zaznaczyć. Klient niniejszym wyraźnie zwalnia WNM od wszelkich zobowiązań wynikających z brakującego oznakowania.
9.3 Content Marketing
WNM opracowuje strategię tworzenia odpowiednich treści na stronie internetowej Klienta w celu ulepszenia strony internetowej Klienta dla jej użytkowników. Szczegóły dotyczące charakteru i zakresu usług umownych znajdują się w opisie usługi.
9.4 Podwykonawcy
WNM ma prawo zlecać podwykonawcom przetwarzanie pojedynczych lub wszystkich zobowiązań umownych.

10.    Warunki dotyczące projektowania stron internetowych
10.1 WNM tworzy dla Klienta strony internetowe. Obejmuje to programowanie stron internetowych, w tym treści dostarczonych przez Klienta. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient musi dostarczyć tekst i obrazy, które mają być wykorzystane do stworzenia strony internetowej. Należne jest oryginalne utworzenie z zawartością, natomiast dalsze utrzymanie i dalszy rozwój strony internetowej mogą zostać przejęte przez WNM w odrębnej umowie. Szczegóły dotyczące charakteru i zakresu usług umownych znajdują się w opisie usługi.
10.2 Przy tworzeniu stron internetowych dokonuje się tymczasowej akceptacji
–    po przedstawieniu przybliżonej koncepcji, która odzwierciedla zasadnicze wymagania strony internetowej i
–    po dostarczeniu schematu blokowego, który odzwierciedla projekt i strukturę strony internetowej.
Końcowa akceptacja następuje po zakończeniu strony internetowej.
10.3 Jeżeli Klient odmawia odbioru, musi opisać braki na tyle szczegółowo, aby WNM mógł je zidentyfikować i usunąć. Usługa jest wadliwa, jeżeli odbiega od uzgodnionej lub, w przypadku braku konkretnego porozumienia, jeżeli odbiega od usługi, której można rozsądnie oczekiwać w dobrej wierze w odniesieniu do standardowej praktyki. W przypadku braku defektu lub gdy Klient po raz pierwszy sprzeciwia się okolicznościom, które mógł on już rozpoznać podczas poprzedniego kroku akceptacyjnego, wniosek o ulepszenie uznaje się za wniosek o zmianę.
10.4 WNM nie jest zobowiązane do hostingu (udostępniania przestrzeni dyskowej i połączenia z Internetem) strony internetowej bez odrębnej umowy. Jeśli strona internetowa została zaakceptowana, Klient dostarczy WNM wymagane dane dostępowe i inne niezbędne informacje w ciągu 10 dni roboczych, aby strona mogła zostać przesłana na serwer dostępny przez sieć. Jeśli przesyłanie strony internetowej nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada Klient, ponowna próba jest uważana za oddzielnie zamówioną usługę.

11.    Przepisy dotyczące dostosowywania oprogramowania standardowego
11.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do indywidualnych dostosowań standardowego oprogramowania określonego w umowie, wykonywanych przez WNM na potrzeby Klienta i / lub jego sprzętu. Szczegóły dotyczące charakteru i zakresu usług umownych znajdują się w opisie usługi.
11.2 Jeśli instalacja jest wykonywana zdalnie, obowiązują specjalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania Klienta, o czym Klient jest informowany osobno przed odbiorem swojej oferty.
11.3 Ukończone prace muszą zostać zaakceptowane. Po zakończeniu odpowiedniej usługi lub częściowej usługi WNM powiadamia o tym Klienta, który następnie sprawdza, czy usługa była świadczona zgodnie z umową. Jeżeli usługa była świadczona zasadniczo zgodnie z umową, Klient jest zobowiązany do zaakceptowania (częściowej) usługi. Jeśli Klient uważa, że świadczone usługi nie są zasadniczo zgodne z umową, musi on niezwłocznie powiadomić WNM o wszelkich zarzutach. Jeśli Klient zgłosi zarzuty wobec usług na czas, WNM zareaguje natychmiast. Strony postarają się następnie osiągnąć porozumienie co do sposobu postępowania.
11.4 Klient zapewnia warunki niezbędne do przeprowadzenia akceptacji i opisanych w planie odbiorów i testów, w szczególności dane, stacje robocze i urządzenia.
11.5. Klient powinien dokonać sprawdzenia usług niezwłocznie po dostawie przez WNM, o ile jest to możliwe w ramach zwykłej działalności, a jeśli wada zostanie wykryta, niezwłocznie powiadomić WNM. Jeśli Klient pominie powiadomienie, usługę uznaje się za zatwierdzoną, chyba że jest to wada, która nie była widoczna w trakcie sprawdzania. Jeżeli taka wada pojawi się później, powiadomienie musi być wykonane natychmiast po wykryciu; w przeciwnym razie wykonanie usługi uznaje się za zatwierdzone. W celu zachowania praw Klienta wystarczające jest terminowe wysłanie powiadomienia. Jeśli WNM ukrył wadę w sposób nieuczciwy, nie może powoływać się na powyższe przepisy.
11.6 Terminy świadczenia usług mogą być zadeklarowane ze strony WNM jedynie przez zarząd. Terminy muszą być określone w formie pisemnej. Odstąpienie od tego obowiązku jest możliwe tylko w przypadku zachowaniu formy pisemnej.
11.7 Klient zapewnia, że posiada niezbędne uprawnienia do pracy nad oprogramowaniem. Zwalnia on WNM na własny koszt od wszelkich uzasadnionych roszczeń stron trzecich.
W przypadku naruszenia praw własności, WNM może – bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Klienta – w odniesieniu do danej usługi według własnego uznania i na własny koszt
(a) po uprzedniej konsultacji z Klientem wprowadzać zmiany, które zapewnią, że ustaje naruszenie praw własności lub
(b) nabyć niezbędne prawa użytkowania dla Klienta.

12.    Odpowiedzialność
12.1 WNM ponosi pełną odpowiedzialność za umyślne i rażące zaniedbania również zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz). Za nieznaczne zaniedbania WNM ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wynikające z naruszeń życia, obrażeń ciała i zdrowia osób.
12.2 Ponadto zastosowanie ma następująca ograniczona odpowiedzialność: w przypadku nieznacznych zaniedbań, WNM ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganie można standardowo liczyć (obowiązek kardynalny). Odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbanie jest ograniczona do szkody przewidywalnej w chwili zawarcia umowy, której wystąpienia można się spodziewać. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również na korzyść naszych pośredników.

13.    Zakaz pozyskiwania pracowników
Klient zobowiązuje się nie pozyskiwać lub zatrudniać pracowników WNM bez zgody WNM w okresie współpracy między stronami i przez okres jednego roku po tym okresie. W każdym przypadku zawinionego naruszenia, Klient zobowiązuje się zapłacić karę umowną, której wysokość zostanie ustalona przez WNM oraz poddana rewizji przez właściwy sąd w przypadku sporu.

14.    Poufność
Dokumenty, wiedza i doświadczenie dostarczone drugiej stronie umowy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niniejszej umowy i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, chyba że mają zostać udostępnione stronom trzecim zgodnie z ich przeznaczeniem lub są już znane stronom trzecim. Strony trzecie nie są osobami pomocniczymi zaangażowanymi w realizację stosunku umownego, takimi jak freelancerzy, podwykonawcy itp. Klient zobowiązuje się w każdym przypadku zawinionego naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy do zapłaty odpowiedniej kary umownej na rzecz WNM. Wysokość kary umownej zostanie ustalona przez WNM według własnego uznania i zostanie poddana rewizji przez właściwy sąd w przypadku sporu.

15.    Właściwe prawo
Stosunki prawne między stronami reguluje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy dotyczące międzynarodowego zakupu dóbr ruchomych są wyłączone.

16.    Właściwość terytorialna
Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Lüneburg.